«πλούτου τό μέν στάσιμον ἄχρηστον, τό δέ κινούμενον καί μεταβαῖνον κοινωφελές καί ἔγκαρπον» (Μ. Βασίλειος).

 

Για μας τους χριστιανούς ο πιο εύκολος δρόμος να πλησιάσουμε τον Θεό, είναι να πλησιάζουμε, όσο μπορούμε, όποιον άνθρωπο χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ο ίδιος ο Χριστός μας διδάσκει: «ἐπείνασα γάρ καί ἐδώκατε μοί φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατε μέ, ξένος ἤμην καί συνηγάγετε μέ, γυμνός καί περιεβάλετε μέ, ἠσθένησα καί ἐπεσκέψασθε μέ, ἐν φυλακή ἤμην καί ἤλθατε πρός μέ. ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε», λέει δηλαδή «…αφού τα κάνατε αυτά για ένα από τους άσημους αδελφούς μου τα κάνατε για μένα».

 

Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος: «Νά μιμηθεῖς τήν Θεία φιλανθρωπία. Αὐτό εἶναι τό πιό θεῖο στόν ἄνθρωπο – νά κάνει καλό… δάνεισε στόν Θεό τό ἔλεος, κανένας ἀκόμα δέν μετανίωσε ἀπ’ αὐτούς πού ἔφερε κάτι στόν Θεό».

    

«Ἡ ἐλεημοσύνη ἀληθῶς εἶναι βασίλισσα πού κάνει τούς ἀνθρώπους νά εἶναι  μέ τόν Θεό, λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος.

 

Αντιλαμβανόμαστε από τους πατέρες της εκκλησίας πόσο σημαντική είναι η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία, πολύ παραπάνω στη σύγχρονη κοινωνία, όπου πολλοί συνάνθρωποί μας δεν δύνανται να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Καθίσταται, λοιπόν, επιτακτική η ύπαρξη ενός φιλόπτωχου ταμείου.

 

Στην ενορία του Αγ. Ιωαν . του Χρυσοστόμου γίνεται μια προσπάθεια συλλογής τροφίμων και χρημάτων με σκοπό την ανακούφιση των αναγκεμένων αδερφών στα όρια της ενορίας μας. Ότι συλλέγεται διατίθεται είτε σε είδος (γεύματα και δέματα αγάπης ) είτε σε χρηματικά ποσά, δίνοντας παρηγοριά σε συνανθρώπους μας, που οι καταστάσεις τους οδήγησαν στο κοινωνικό περιθώριο και την ανέχεια.

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com